Podmienky a postup prijatia klienta

Zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby a spĺňa podmienky k prijatiu do nášho zariadenia, doručí poštou alebo osobne „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Súčasťou žiadosti musí byť:

 1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 2. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Pri nástupe do zariadenia treba priniesť:

 • Platný občiansky preukaz
 • Čestné vyhlásenie o majetku overené matrikou alebo notárom
 • Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne Bratislava o výške dôchodku, v prípade ak nie je poberateľom dôchodku, potvrdenie o výške pomoci v hmotnej núdzi z miestne príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
 • Ak do zariadenia nastupuje jeden z manželov, je potrebné predložiť aj prídem manželky/manžela, ktorý ostáva doma
 • Aký je občan obmedzení spôsobilosti na právne úkony, predloží rozhodnutie zo súdu
 • Rozhodnutie zo súdu o určení opatrovníka ak je fyzická osoba obmedzená spôsobilosti na právne úkony
 • Preukaz poistenca
 • Preukaz ZŤP  - ak máte
 • Zdravotnú dokumentáciu
 • V prípade ak chcete byť pacientom lekára, do ktorého obvodu patrí naše zariadenie je potrebné, aby ste sa od svojho obvodného lekára odhlásili. Vyradenie z evidencie od obvodného lekára doporučujeme ku koncu mesiaca a na výmennom lístku.
 • Popis RTG pľúc - nie starší ako tri mesiace
 • Výter z rekta, nosa a hrdla - nie starší ako 3 týždne
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti obyvateľa a okolia - nie starší ako 3 dni, potvrdenia Vám vydá Váš praktický lekár
 • Zoznam liekov s rozpisom ich používania
 • Lieky ktoré užívate - na dva týždne
 • Platné odporúčania odborných lekárov na lieky a inkontinenčné pomôcky - ak ich používate
 • Ošatenie - osobné osvietenie musí byť označené číslom, ktoré oznámi zariadenie
 • Hygienické potreby
 • V prípade potreby zdravotnícke pomôcky (chodítko, invalidný vozík, toaletné kreslo)
 • Môžete si priniesť rádio, televízor - ak ešte nie je na izbe
 • Dopravu do zariadenia si hradí žiadateľ zo svojich prostriedkov.

Deň nástupu do zariadenia bude oznámený klientovi na pozvánke, ktorá mu bude zaslaná poštou.

V prípade odmietnutia nástupu sa zaradí žiadosť na posledné miesto v evidencii čakateľov o čom bude žiadateľ oboznámení písomnou formou.

Doporučujeme, aby ste si aspoň deň pred nástupom nechali u nás skontrolovať všetky požadované vyšetrenia a doklady, aby prijímacie konanie prebehlo bez problémov a pre úplnosť predložených dokladov nemusel byť nástup do zariadenia odložený.

V prípade otázok môžete kontaktovať na čísle telefónu 031/7894933.