Október - Mesiac úcty k starším v zariadení

Pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším, sa v našom zariadení konali vystúpenia viacerých vzácnych hostí. Po privítaní a príhovore našej p. riaditeľky Mgr. Marty Némethovej sme si všetci vychutnali krásny program, ktorí si prichystali žiaci Cirkevnej Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Materskej školy na Murgašovej ulici a žiaci ZŠ Juraja Fándlyho . 

Zariadenie taktiež navštívili i zástupcovia mestského úradu, primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, zástupca primátora Bc. Ľubomír Veselický a vedúca organizačného oddelenia PhDr. Silvia Adamčíková.

Klienti sa tešili na pripravené vystúpenia detí, ktoré pozostávali z ľudového a moderného tanca, z tematických básní i krásnych slovenských piesní . V príznačnom oblečení predviedli nacvičené choreografie a milý program, ktorý na tvárach vyčaril úsmev, pohodu aj spomienky. Žiaci boli odmenení potleskom a vďakou. Školáci na znak úcty, rešpektu a vďačnosti obdarovali klientov spomienkovým, ručne vyrobeným kvetom.

Primátor mesta okrem príhovoru a povzbudivých slov pripravil pre klientov balíček vitamínov a sladkostí. Uznanlivé a pochvalné slová a darovaná maličkosť pre vystupujúce deti boli veľkým zadosťučinením. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí svojim úsilím posilnili medzigeneračné väzby a pripravili tieto nezabudnuteľné chvíle a príjemnú atmosféru.

Žiaci zo základnej školy cirkevnej
Žiaci zo základnej školy cirkevnej
Žiaci obdarovali  klientov
Vystúpenie žiakov zo základnej cirkevnej školy
Vystúpene detí z MŠ na Murgašovej ulici
Obdarovanie klientov zástupcami mestského úradu v Seredi
Klienti pri sledovaní kultúrneho programu
Vystúpenie žiakov zo ZŠ J. Fándlyho
Klienti pri sledovaní kultúrneho programu
Obdarovanie klientov
Vystúpenie žiakov zo ZŠ J. Fándlyho