Pripomenutie sviatku sv. Cyrila a Metoda

Významnými osobnosťami v slovanských dejinách, ktorí sa zaslúžili o formovanie duchovného a kultúrneho dedičstva boli bratia zo Solúna Cyril a Metod. Pripomenuli sme si ich prínos ohľadne písma, jazyka, rozširovania viery a vzdelania. Sú vyhlásení za spolupatrónov Európy.