Vianočné obdobie v zariadení

 

Vianočné obdobie v zariadení

Vianočné obdobie v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi bolo vyplnené rôznorodými činnosťami. Spoločne vyzdobili interiér a exteriér zariadenia tématickými dekoráciami. Pani riaditeľka poslala za zariadenie vianočné pohľadnice spolupracujúcim subjektom, zriaďovateľovi -TTSK, predstaviteľom mesta, Základným školám a materskej škole na Murgašovej ulici. Uskutočnila sa výroba a zdobenie medovníkov so žiakmi MŠ Murgašova, vianočné vystúpenie s krásnym programom detí zo ZŠ Fándlyho.

V jednotlivých tvorivých dielňach mali kolektívne sviatočné posedenia. Pracovníčka zariadenia p. Hrotková s dcérou zabezpečila prostredníctvom dôstojného pána sviatosť zmierenia, ktorá sa uskutočnila v spoločných priestoroch i pri lôžkach klientov na izbách. V zariadení sa slúžili sväté omše v kaplnke Božieho milosrdenstva. Koledníci Dobrej noviny zaspievali v kaplnke koledy, skautský oddiel zo Serede  priniesol Betlehemské svetlo, zaspievali vianočné piesne za sprievodu gitary a vniesli pokojnú sviatočnú atmosféru.

Riaditeľka zariadenia Mgr. Milada Floriánová pri štedrovečernej večeri prijímateľom sociálnych služieb popriala zdravie, šťastie, taktiež zabezpečila darčeky prostredníctvom celoslovenskej zbierky, pri ktorej ľudia zakúpili rôznorodé veci, ktoré v balíkoch urobili každému klientovi veľkú radosť. Potešili sa darčekom, ktoré saturujú ich individuálne potreby a záujmy. Prijímatelia sociálnych služieb sa poďakovali pani riaditeľke za pozitívne, kvalitatívne zmeny týkajúce sa života v zariadení a taktiež za obdarovanie ktoré bolo pre nich príjemnou novinkou, ktorá zahriala pri srdci.