Plán krízových opatrení a informácie o COVID-19

PLÁN A REŽIM UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V DD a DSS PRE DOSPELÝCH V Seredi

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi pristupuje k postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID – 19. Na postup a rýchlosť uvoľňovania opatrení môže mať vplyv aktuálna epidemiologická situácia, opatrenia ÚVZ SR a ďalšie usmernenia MPSVR.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca DD a DSS pre dospelých v Seredi, vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne. Taktiež môže pristupovať v rámci opatrení individuálnym spôsobom ku každému návštevníkovi, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime uvoľňovania opatrení.

Metodika krízového riadenia pandemickej situácie vsociálnych službách

PANDEMICKÝ PLÁN MINISTERSTVA PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ ARODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKYPRE PRÍPAD PANDÉMIE(novelizácia 20.09.2021)