Podmienky a postup prijatia klienta

Naše zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby a spĺňa podmienky k prijatiu do nášho zariadenia, doručí poštou,  alebo osobne  „ Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Súčasťou žiadosti musí byť:
1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
2. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Pri nástupe do zariadenia treba priniesť:

 • Čestné vyhlásenie o majetku overené matrikou alebo notárom
 • Rozhodnutie zo Sociálnej poistovne Bratislava o výške dôchodku, prípadne ak nie je poberateľom dôchodku,  potvrdenie o výške pomoci v hmotnej núdzi  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Zdravotnú dokumentáciu
 • Zdravotný preukaz poistenca
 • Platný OP
 • Preukaz - ak je občan držiteľom preukazu ZŤP
 • Ak je občan obmedzený spôsobilosti na právne úkony, predložiť rozhodnutie zo súdu
 • Rozhodnutie zo súdu o určení opatrovníka / ak je fyzická osoba obmedzená spôsobilosti na právne úkony/
 • Hygienické potreby
 • Ošatenie
 • Lieky a dávkovač liekov.

Osobné ošatenie musí byť označené číslom, ktoré oznámi zariadenie. Deň nástupu do zariadenia bude oznámený klientovi na pozvánke, ktorá mu bude zaslaná poštou. V prípade odmietnutia nástupu sa zaradí žiadosť na posledné miesto v evidencii čakateľov, o čom bude žiadateľ oboznámený písomnou formou.