Podmienky prijatia klienta do zariadenia sociálnych služieb

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
Občanom ktorí sú odkázaní na sociálne , zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj ich dostupnosť prostredníctvom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú rozpočtovými organizáciami TTSK. Fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení podá na oddelenie posudkovej činnosti odboru sociálnych vecí TTSK písomne:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba podá:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Tlačivá žiadosti sú dostupné na úrade TTSK a tiež na tejto webovej stránke nižšie.

Konanie o posúdenie sa začína na základe podania „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. K žiadosti je potrebné doložiť prílohy, ktoré sú priamo v žiadosti uvedené.

Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občan, ktorý o poskytnutie sociálnej služby žiada). V prípade ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka).

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana - v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, podať aj iná fyzická osoba.

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s požadovanými prílohami žiadateľ doručí poštou na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10
917 01 Trnava

alebo osobne počas úradných hodín do podateľne TTSK.

Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude vykonaná sociálna posudková činnosť. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby v rodinnom prostredí, a ak to nie je možné v prostredí, v ktorom sa zdržiava.

Odbor sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je sociálny posudok a zdravotný posudok. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t.j. TTSK, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dní od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

Fyzická osoba, ktorá vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby, alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí TTSK.

V prípade, že v zariadení, ktoré si fyzická osoba vybrala nie je voľné miesto, môže byť na základe jej súhlasu zaevidovaná v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v konkrétnom zariadení (bližšie informácie viď nižšie: „Podmienky vedenia poradia žiadosti fyzických osôb odkázaných na sociálne služby pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v TTSK“).

V prípade záujmu fyzickej osoby o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa žiadosť podáva na príslušný obecný úrad resp. mestský úrad na odbor sociálnych vecí, ktorý vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka
Potvrdenie v prípade neschopnosti žiadateľa podpísať sa
Podmienky vedenia poradia žiadosti fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu