Politika kvality

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce - citát 

Vízia

Dosiahnuť významné postavenie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, spokojnosť prijímateľov sociálnej služby poskytovaním kvalitných a flexibilných sociálnych služieb. Motivovať zamestnancov k aktívnemu využívaniu svojich schopností, zručností a vedomostí v prospech seba, zariadenia a prijímateľov sociálnej služby. Mať stabilné a vyrovnané hospodárenie.

Hlavný cieľ

Zlepšovanie poskytovaných sociálnych  služieb v súlade s efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami.

Politika kvality

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DD, DSS a Špecializovaného zariadenia
  • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientmi a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné
  • Poznať individuálne potreby každého klienta a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb klienta sa zúčastňujú všetci zamestnanci
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia. Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva poskytovateľov sociálnych služieb
  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálno-opatrovateľskej starostlivosti musia  byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Plánovať a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov
  • Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické a ostané ciele DD a DSS a Špecializovaného zariadenia