Poskytované služby

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448 /2008 o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, lebo nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona  č. 448/2008 zákona o sociálnych službách  a  má  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V zariadení sa ďalej poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby    
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.