Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu

Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s tlačivom „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa“ (potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára) zašlite na adresu:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnej pomoci
Starohájska 10
917 01 Trnava

Pre Domov sociálnych služieb § 38 a Špecializované zariadenie § 39

Trnavský samosprávny kraj vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“,  ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a s „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete do Vami vybraného zariadenia. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu musí mať vyznačenú právoplatnosť.

Pre Zariadenie pre seniorov § 35

Mesto / obec vydá „ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“  ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a s „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete do Vami vybraného zariadenia. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu musí mať vyznačenú právoplatnosť.

Ak je žiadateľ nesvojprávny, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o zbavení svojprávnosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.

Ak sa žiadateľ nevie podpísať, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj potvrdenie o tejto skutočnosti od lekára.

Ak žiadateľ udelil inej FO prostredníctvom notárskej zápisnice splnomocnenie / generálnu plnú moc / je potrebné daný dokument doložiť spolu so žiadosťou.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď vyznačí v žiadosti:

  • druh sociálnej služby:
    domov sociálnych služieb
    špecializované zariadenie
    zariadenie pre seniorov
  • forma sociálnej služby:
    pobytová celoročná sociálna služby