Postup pri vybavovaní žiadosti

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa jedná o:

a) fyzickú osobu, ktorá dovršila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo

b) fyzickú osobu, ktorá dovršila dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, treba postupovať nasledovne:

DO ZARIADENIA PRE SENIOROV:

1.)  Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – na obec, alebo mesto v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

2.)  Obec, prípadne mesto, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti a druh sociálnej  služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.   

3.)  Po doručení rozhodnutia si žiadateľ podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do  zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby.

V prípade, že sa jedná o fyzickú osobu do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., alebo je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., treba postupovať nasledovne:

DO DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:

1.) Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný samosprávny kraj odbor sociálnej pomoci podľa trvalého bydliska žiadateľa / ak má žiadateľ zdravotné postihnutie – telesné, duševné, zmyslové alebo kombináciu týchto postihnutí/.

2.) Samosprávny kraj na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.

3.) Po doručení rozhodnutia poštou si žiadateľ podá žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby. / Žiadateľ, ešte pred zaslaním žiadosti do zariadenia si musí  dať vyznačiť právoplatnosť  na rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom samosprávnom kraji, ktorý vydal rozhodnutie/.

V prípade, že sa jedná o fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa  prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, treba postupovať nasledovne:

DO ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA:

1.) Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný samosprávny kraj odbor sociálnej pomoci podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2.) Samosprávny kraj na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ktorom určí stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.

3.) Po doručení rozhodnutia poštou si žiadateľ podá žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby. / Žiadateľ ešte pred zaslaním žiadosti do zariadenia si musí dať vyznačiť právoplatnosť  na rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom samosprávnom kraji, ktorý vydal rozhodnutie/.