Sociálna rehabilitácia

Aktivizácia sa realizuje individuálnou i skupinovou formou. V zariadení sa nachádza 6 tvorivých dielní, kde sa klienti zapájajú v rámci svojich schopností, záujmov a zdravotného stavu. Individuálne využitie špecifického potenciálu klienta, fyzického i mentálneho charakteru spočíva napr. v práci s prútím, s parafínom s prírodným materiálom, s papierom, ale taktiež slúži i na upevnenie vedomostného obzoru, cvičenia pamäte a kognitívnych schopností.

Prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí, výletov, ktoré organizujú zariadenia v rámci Trnavského samosprávneho kraja si klienti vytvárajú nové zážitky, posilňujú sociálne väzby, kultúrne i športové vyžitie. Taktiež to zahŕňa aj ich sebarealizáciu a prezentáciu vlastnoručne vytvorených výrobkov.

Pri uctievaní ľudových zvykov a tradičných sviatkov (Vianoce, Veľká noc, 1. Máj, Úcta k starším, Fašiangové zábavy, Hodové posedenia, atď.) si klienti spoločne zhotovujú vlastnoručne výrobky a výzdobu k danému sviatku spojených s posedením a tanečnou zábavou. V zariadení sa nachádza aj skleník, v ktorom si prijímatelia sociálnych služieb prostredníctvom práce, osvojením návykov a zručností budujú i pocit zodpovednosti.  Pravidelne sa konajú spoločné opekačky, kde si na úžitkoch vlastnej práce môžu kolektívne pochutiť.

Výlet Vitanova Varenie gulášu MDŽ Deň otvorených dverí Práca v skleníku Varenie gulášu