Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

Pri nástupe prijímateľa sociálnej služby zariadenie spolu s ním uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden originál zostáva prijímateľovi sociálnej služby (súdom stanovenému opatrovníkovi) a druhý originál sa zakladá do osobného spisu prijímateľa sociálnej služby vedeného sociálnou pracovníčkou DD a DSS pre dospelých v Seredi. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

V zmluve sú zakotvené podmienky poskytovania sociálnej služby.

Obsah zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

 1. označenie zmluvných strán
 2. druh poskytovanej sociálnej služby
 3. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
 4. deň začatia poskytovania sociálnej služby
 5. čas poskytovania sociálnej služby
 6. miesto poskytovania sociálnej služby
 7. suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
 8. suma úhrady za sociálnu službu pri zachovaní životného minima (v DD a DSS pre dospelých v Seredi musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima).
 9. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
 10. dôvody jednostrannej výpovede zmluvy
 11. suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu
 12. výpočtový list