Život v zariadení

Predstavuje súhrn činností a aktivít, ktoré determinujú úroveň kvality života. Je potrebné vytvoriť adekvátne podmienky, aby bol klient schopný hľadať, nájsť a vyjasniť si možnosti a smerovať ho k úspešnosti. Úlohou poskytovaných služieb je formovanie návykov uľahčujúcich konformitu, prispôsobenie sa človeka skutočnosti. Za týmto účelom t.j. zefektívnenie činností a aktivít sme založili občianske združenie Slnko jesene, ktorého cieľom je za pomoci širokej občianskej a odbornej verejnosti skvalitniť životnú úroveň klientov a to podporovaním prvkov správania súvisiacich s adaptáciou, sebarealizáciou a relaxáciou. 

Možnosťou vytvárania výrobkov, programov, jednotlivých aktivít a činností chceme u klientov navodiť uvoľnenie a relax, cielene a efektívne využívať voľný čas, vzbudiť pocit potrebnosti, zamedziť pocitu osamelosti, zároveň ich učiť vzájomne sa akceptovať, komunikovať,  spoznávať sa a prežívať situácie úspechu i neúspechu, tak aby sa stal úspech našim zvykom.

Prechádzka mestom Sereď Občerstvenie počas návštevy mesta Sereď Jesenná brigáda Práca v skleníku Prechádzka mestom Sereď Posedenie klientov