Cenník úhrad za sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Seredi od 01.02.2024

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe jej určenia a platenia.

Úhrada za stravovanie

Strava Cena za stravnú jednotku
Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
Racionálna 5,95 178,50 184,45
Diabetická 6,85 205,50 212,35
Šetriaca 6,85 205,50 212,35

Úhrada za bývanie

Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.

denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy 0,20 € deň
zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna fyzická osoba + 0,40 € deň/osoba
zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby
zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby
+ 0,20 €

+ 0,20 €

deň/osoba
Druh izby mesačne (30 dní) mesačne (31 dní)
Izba dvojlôžková 7 m2 (dve osoby na izbe) 51,00 € 52,70 €
Izba jednolôžková 8,3 m2 61,80 € 63,86 €
Izba dvojlôžková 14 m2 (1 osoba na izbe) 96,00 € 99,20 €
Izba trojlôžková 8 m2 54,00 € 55,80 €
Izba B11 dvojlôžková 6,8 m2 49,80 € 51,46 €
Izba B12 dvojlôžková 9,7 m2 27,00 € 27,90 €

Mesačná úhrada za užívanie spoločných priestorov

Mesačná úhrada za užívanie spoločných priestorov: 10

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti)

Stupeň odkázanosti Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
I. – IV. 1,80 54,00 55,80
V. 2,40 72,00 74,40
VI. 3,05 91,50 94,55

Úhrada za upratovanie

Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
0,50 15,00 15,50

Úhrada za pranie a žehlenie

Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
0,50 15,00 15,50

Výška úhrady na mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča

Mesačne za jeden elektrospotrebič 30 dní 3 €

31 dní 3,10

Nadštandardné služby (jednorazové služby)

Výmena posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie ako aj sledovanie zdravotného stavu PSS nad rámec poskytovanej sociálnej služby v prípade, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.

Jednorazová platba: 15

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DD a DSS pre dospelých v Seredi v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za upratovanie, pranie, žehlenie, užívanie spoločných priestorov a za používanie vlastného elektrospotrebiča vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.