Cenník úhrad za sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Seredi od 1.3.2022

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovacej pôsobnosti TTSK.

Úhrada za stravovanie

Strava Cena za stravnú jednotku
Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
Racionálna 5,38 161,40 166,78
Diabetická 6,18 185,40 191,58
Šetriaca 6,18 185,40 191,58

Úhrada za bývanie

Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.

denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy 0,17 € deň
zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna fyzická osoba + 0,40 € deň/osoba
zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby + 0,20 € deň/osoba
Druh izby mesačne (30 dní) mesačne (31 dní)
Izba dvojlôžková 7 m2 (dve osoby na izbe) 41,70 € 43,09 €
Izba jednolôžková  8,3 m2 54,30 € 56,11 €
Izba dvojlôžková 14 m(1 osoba na izbe) 83,40 € 86,18 €
Izba trojlôžková 8 m2 40,80 € 42,16 €
Izba B11 dvojlôžková 6,8 m2 40,80 € 42,16 €
Izba B12 dvojlôžková 9,7 m2 55,50 € 57,35 €

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti)

Stupeň odkázanosti Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
I. – IV. 1,40 42,00 43,40
V. 1,86 55,80 57,66
VI. 2,33 69,90 72,23

Úhrada za upratovanie, pranie a žehlenie

bežné upratovanie obytnej miestnosti 1 x denne,
pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne,
pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní
a bežná údržba bielizne podľa potreby
Denne v € Mesačne v €
30 dní 31 dní
0,17 5,10 5,27

Výška úhrady na mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča

Názov elektrospotrebiča Mesačne
vlastný televízny prijímač 1 €
vlastná chladnička 2,32 €
vlastná žehlička 1 €
mikrovlnná rúra 1 €
rýchlovarná kanvica 1 €
vlastný rádiomagnetofón/CD alebo DVD prehrávač 1 €
vlastná nabíjačka na mobilný telefón 1 €
osobný počítač alebo notebook 1  €
prenosný ventilátor 2 €
vlastný prenosný ohrievač (elektrický konvektor, elektrický radiátor alebo iný podobný spotrebič) 2 €
vlastná klimatizačná jednotka 2 €
vlastný elektrický invalidný vozík (nabíjanie batérie) 5 €
každý iný ďalší elektrospotrebič 0,50 €

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DD a DSS pre dospelých v Seredi v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za upratovanie, pranie, žehlenie a za používanie vlastného elektrospotrebiča vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.