O nás

Odbornosť, ľudskosť a láskavý prístup k Vašim blízkym sú podstatou filozofie nášho zariadenia a pravidlom nášho personálu.

My všetci sa v priebehu jednej sekundy môžeme stať ľuďmi, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Okrem telesnej starostlivosti je dôležitá pomoc duševná, ľudské slovo podané v správnej chvíli, pomoc blížnemu v jeho starobe, pomoc prekonať jeho pocit ťaživej samoty a beznádeje.

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi sa nachádza v časti Sereď – Dolný Čepeň. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Ide o kombinované zariadenie (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb pre dospelých a špecializované zariadenie), ktoré poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu a zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre 115 klientov. V zariadení pracuje 70 zamestnancov.

Poslaním zariadenia je poskytovať služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky TTSK. Dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť klientov a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladať s rozpočtovými prostriedkami. Pomôcť klientovi v nepriaznivej situácii, nájsť zmysluplné žitie a trávenie voľného času podľa jeho individuálnych potrieb a možností, sprevádzať ho v chorobe a v životných ťažkostiach.

0
klientov
0
zamestnancov
0
rokov skúseností

Exteriér zariadenia disponuje priestranným dvorom a viacerými oddychovými zónami, ktoré naši klienti pravidelne využívajú. Každý pavilón má k dispozícii altánok, kde môžu klienti relaxovať. Naši klienti môžu v relaxačnej zóne využívať senior ihrisko. Vo vonkajších priestoroch máme skleník, v ktorom si pestujeme čerstvú zeleninu. Ideou zariadenia je rozšíriť našu eko-farmu. Zariadenie má k dispozícii rozsiahle parkovisko.

Zariadenie má k dispozícii knižnicu, spoločenské miestnosti s televízorom a kaplnku. Pre klientov je k dispozícii aj kuchynka. V aktivačnej miestnosti pre klientov máme interaktívnu tabuľu (získanú v rámci Projektu Interreg), ktorú aktívne využívame pri aktivitách s klientmi.

V rámci projektu „Interreg“ sme získali množstvo kompenzačných pomôcok, ktoré používame pri ťažko imobilných klientoch. Pre klienta v terminálnom štádiu ochorenia je zabezpečená izba, v ktorej s ním príbuzní môžu stráviť posledné chvíle jeho života.

História zariadenia

 • Domov dôchodcov zahájil svoju prevádzku 2. augusta 1972. Jednalo sa o účelovo stavanú prízemnú budovu rozdelenú na štyri pavilóny pre 125 obyvateľov.
 • Z dôvodu absencie zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta v domove dôchodcov zriadili dňa 10. októbra 1990 oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom s kapacitou 40 miest, výlučne pre ženy.
 • V roku 2002 sa zariadenie premenovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
 • Od 01.07.2002 sa zriaďovateľom zariadenia stal Trnavský samosprávny kraj.
 • V roku 2015 sa kapacita zariadenia znížila na 115 klientov.
 • Od 01.06.2016 sa forma poskytovanej služby rozšírila o špecializované zariadenie.
 • V súčasnosti naše zariadenie poskytuje tieto druhy a formy sociálnej služby:
  • Domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest;
  • Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest;
  • Špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest.