Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať :

Písomne na adresu :
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi
Dolnočepenská 1620/27
926 00 Sereď

Telefonicky: 031/789 49 33

Elektronicky: florianova.milada@zupa-tt.sk

Postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom TTSK, o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy :

Miesto a spôsob získania informácií:
Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje za DD a DSS pre dospelých v Seredi riaditeľka Mgr. Milada Floriánová.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je skutočne určená pre DD a DSS pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 00  Sereď
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
 • akej informácie sa žiadosť týka/presná špecifikácia požadovaných informácií/
 • aký spôsob doručenia informácií žiadateľ považuje /ústne, telefonicky, poštou, elektronickou poštou, osobným prevzatím, nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotovenia odpisu resp. výpisu/
 • ak nemá žiadosť predpísané náležitosti, DD a DSS pre dospelých v Seredi bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nie je možné z tohto dôvodu sprístupniť, DD a DSS pre dospelých v Seredi žiadosť odloží
 • žiadosť je podaná dňom, kedy bola oznámená DD a DSS pre dospelých v Seredi príslušnému vo veci konať, tento písomne potvrdí podanie žiadosti.

Postúpenie žiadostí:
Ak DD a DSS pre dospelých v Seredi nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia povinnej osobe, ktorá disponuje požadovanými informáciami, inak žiadosť odmietne rozhodnutím

Rozsah sprístupnenia informácií:

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinné osoby, ktorými sú štátne orgány, obce, právnické osoby, fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach FO alebo PO v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

 • informácie o zriadení DD a DSS pre dospelých v Seredi vrátane práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry
 • informácie o mieste spôsobe podanie žiadosti
 • informácie o postupe pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať
 • prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých DD a DSS pre dospelých v Seredi koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti FO alebo PO vo vzťahu k DD a DSS pre dospelých v Seredi.

Lehoty na vybavenie žiadostí:

 • žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví DD a DSS pre dospelých v Seredi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidomej osobe v prístupnej forme /informácia napísaná slepeckým Braillovým písmom alebo zväčšeným typom písma/
 • zo závažných dôvodov môže DD a DSS pre dospelých v Seredi predĺžiť lehotu, najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidomej osobe v prístupnej forme /§17 ods. 2, písm. a, b, c/ a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.

Rozhodnutia:

 • ak DD a DSS pre dospelých v Seredi poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno voči nemu podať opravný prostriedok
 • ak DD a DSS pre dospelých v Seredi žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie, rozhodnutie nevydá ak bola žiadosť odložená
 • ak DD a DSS pre dospelých v Seredi v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky:

 • proti rozhodnutiu DD a DSS pre dospelých v Seredi o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu DD a DSS pre dospelých v Seredi, ktorý rozhodnutie vydal
 • o odvolaní proti rozhodnutiu DD a DSS pre dospelých v Seredi rozhoduje TTSK, ktorý rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania
 • ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie DD a DSS pre dospelých v Seredi potvrdil
 • rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto odvolanie podáva /meno, priezvisko, adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa/
 • v akej veci – proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka
 • čo sa navrhuje, z podania musí byť jasné, že žiadateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím, a že sa domáha nápravy
 • podpis žiadateľa.

Obmedzenie prístupu k informáciám:

DD a DSS pre dospelých v Seredi nesprístupní informácie, ktoré sa týkajú:

 • ochrany utajovaných skutočností a zoznam US
 • ochrany osobnosti a osobných údajov
 • ochrany obchodného tajomstva
 • plán krízové riadenia
 • ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z. z.

Evidencia žiadostí:

 • pracovníčku, ktorá vedie evidenciu žiadostí poveruje riaditeľka DD a DSS pre dospelých v Seredi. Táto vedie evidenciu tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách
 • evidencia obsahuje údaje: dátum podania žiadosti, vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob sprístupnenia, výsledok vybavenia /vydanie rozhodnutia, resp. postúpenie žiadosti/, podanie opravného prostriedku.