Miesto a spôsob získania informácií

Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybavuje za Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď, vedúca personálneho a technického úseku:

Bc. Klaudia Papšová, pavilón A, prízemie,

telefón: 031 557 23 35,

e-mail: papsova.klaudia@zupa-tt.sk, domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk.

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Ak to technické podmienky povinnej osoby umožňujú, povinná osoba zabezpečuje zverejňovanie a sprístupňovanie informácií aj ako otvorené údaje vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie.

Osoba, ktorá získala zverejnené alebo sprístupnené informácie v súlade s týmto zákonom, je oprávnená ich ďalej šíriť. Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona ďalej šíria v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo voči nemu uplatňovať nároky.

Povinné zverejňovanie informácií

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi (ďalej len „zariadenie“) zverejňuje informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na informačnej tabuli v zariadení i prostredníctvom svojej internetovej stránky – www.ddadsssered.sk.

Zariadenie podľa § 2 povinne zverejňuje tieto informácie:

a) spôsob zriadenia zariadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií – zariadenie sa riadi platnými právnymi predpismi a internými smernicami zariadenia i svojho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja. Interné smernice sú k nahliadnutiu v zariadení u riaditeľky, manažérky kvality a u zodpovedných zamestnancov,

Povinne zverejňovaná zmluva

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona, alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je

a) služobná zmluva,

b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,

c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,

d) zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,

e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,

f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,

g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,

h) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,

i) zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,

j) zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,

k) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,

l) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,

m) zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,

n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu, okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,

o) zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

p) zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice,

q) zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona,

r) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,

s) zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.

Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy; povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky môžu vydať potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

Písomné potvrdenie podľa odseku 7 obsahuje najmä tieto údaje:

a) názov zmluvy,

b) identifikáciu účastníkov zmluvy,

c) popis predmetu zmluvy,

d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,

e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,

f) dátum zverejnenia zmluvy,

g) označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.

Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa odseku 6 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií

Písomne – prostredníctvom pošty na adresu: DD a DSS pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 92601 Sereď.

Písomne osobným podaním – v úradných hodinách: pondelok – piatok od 7:00 do 15:00 hod.

Ústne – osobne v pracovných dňoch: pavilón A, prízemie.

Telefonicky – v pracovných dňoch na čísle: 031 557 23 35.

Elektronickou poštou – na adresu: papsova.klaudia@zupa-tt.sk a domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk.

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Zo žiadosti musí byť zrejmé

a) že je určená Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď,

b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu / sídlo,

c) ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),

d) akým spôsobom doručenie informácií žiadateľ navrhuje:

• ústne,

• telefonicky,

• poštou,

• elektronickou poštou,

• elektronickou schránkou,

• osobným prevzatím,

• nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne zariadenie so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Postúpenie žiadosti

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií zariadenie vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Zo závažných dôvodov môže zariadenie predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme a písomne informuje žiadateľa o predĺžení lehoty. Závažnými dôvodmi sú:

a vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.


Obmedzenia prístupu k informáciám – zariadenie nesprístupní informácie, ktoré sa týkajú

a) ochrany utajovaných skutočností,

b) ochrany osobnosti a osobných údajov,

c) ochrany obchodného tajomstva,

d) plánu krízového riadenia,

e) ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č.211/2000 Z. z.

Evidencia žiadostí

Zamestnanca, ktorý vedie evidenciu žiadostí poveruje riaditeľka zariadenia. Tento zamestnanec vedie evidenciu tak, aby poskytoval údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

Evidencia obsahuje tieto údaje:

a) dátum podania žiadosti,

b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c) výsledok vybavenia žiadosti / poskytnutia informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti.

Úhrada nákladov

V prípade spoplatnenia žiadaných informácií náklady na sprístupnenie informácií znáša žiadateľ.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých materiálne náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročili 1,65 EUR.

Žiadateľ uhradí náklady spojené so sprístupnením informácie buď v pokladni, bezhotovostným prevodom na účet zariadenia, alebo poštovou poukážkou.

Priestupky

Priestupku sa dopustí ten, kto

a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,

b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,

c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.