Filozofia a vízia zariadenia

Ľudskosť, odbornosť, individuálny prístup a zmysluplné naplnenie každého dňa prijímateľov sociálnej služby je filoziou nášho personálu.

Víziou zariadenia je byť zariadením poskytujúcim kvalitné a komplexné služby v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Staviame na prijatých hodnotách a preto pracujeme v atmosfére dôvery, láskavosti a rešpektu. Našou snahou je revitalizovať

a skrášľovať životné prostredie. Ľudským a individuálnym prístupom k prijímateľom sociálnej služby, aktívnou spoluprácou, komunikáciou a vzájomnou podporou zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a rodinných príslušníkov dokážeme zabezpečiť spokojnosť a kvalitu života prijímateľov sociálnej služby.

Poslanie zariadenia

Poslaním zariadenia je poskytovať služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladať s rozpočtovými prostriedkami. Pomôcť prijímateľovi sociálnej služby v nepriaznivej situácii nájsť zmysluplné žitie a trávenie voľného času podľa jeho individuálnych potrieb a možností, sprevádzať ho v chorobe a v životných ťažkostiach.

Ciele zariadenia

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup k prijímateľovi sociálnej služby, rozvíjanie potenciálu prijímateľov sociálnej služby, podpora ich socializácie, vytváranie priestoru pre ich sebarealizáciu, vytváranie pocitu domova, súkromia. V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb sa zariadenie snaží vytvárať prostredie dôvery, vzájomného rešpektu, odbornosti, zodpovednosti.


Prijímatelia sociálnej služby sa môžu vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby písomne prostredníctvom schránky na návrhy, pripomienky a sťažnosti, dotazníkov alebo ústne na pravidelných stretnutiach s riaditeľkou zariadenia. Pre imobilných prijímateľov sociálnej služby je k dispozícii taktiež urna na podanie prianí a sťažností. Rodinní príslušníci a iné zainteresované strany sa môžu vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, Knihy podnetov (umiestnené na vrátnici u informátorky), dotazníkov spokojnosti, pripomienok v sekcii „kontakt“ na webstránke zariadenia alebo osobne v kancelárii riaditeľky zariadenia.


Hodnoty v zariadení