POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZÁUJEMCOM O SOCIÁLNU SLUŽBU

Vyplnené tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa (potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára) zašlite na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí

Starohájska 10

917 01 Trnava


Pre Domov sociálnych služieb § 38 a Špecializované zariadenie § 39

Trnavský samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré spolu so Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
a s Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu zašlete do Vami vybraného zariadenia. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu musí mať vyznačenú právoplatnosť.

Pre Zariadenie pre seniorov § 35

Mesto / obec vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré spolu so Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a s Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu zašlete do Vami vybraného zariadenia. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu musí mať vyznačenú právoplatnosť.

Ak je žiadateľ nesvojprávny, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o zbavení svojprávnosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.

Ak sa žiadateľ nevie podpísať, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj potvrdenie o tejto skutočnosti od lekára.

Ak žiadateľ udelil inej FO prostredníctvom notárskej zápisnice splnomocnenie / generálnu plnú moc / je potrebné daný dokument doložiť spolu so žiadosťou.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď vyznačí v žiadosti:

• druh sociálnej služby:

– domov sociálnych služieb

– špecializované zariadenie

– zariadenie pre seniorov

• forma sociálnej služby:

pobytová celoročná sociálna služby

PODMIENKY PRIJATIA KLIENTA DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Občanom ktorí sú odkázaní na sociálne služby, Trnavský samosprávny kraj zabezpečuje ich dostupnosť prostredníctvom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú rozpočtovými organizáciami TTSK.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení podá na oddelenie posudkovej činnosti odboru sociálnych vecí TTSK písomne: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, fyzická osoba podá: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Tlačivá žiadosti sú dostupné na úrade TTSK a tiež na našej webovej stránke.

Konanie o posúdenie sa začína na základe podania Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti je potrebné doložiť prílohy, ktoré sú priamo v žiadosti uvedené.

Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občan, ktorý o poskytnutie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka).

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana – v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, podať aj iná fyzická osoba.

Vyplnené tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s požadovanými prílohami žiadateľ doručí poštou na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí

Starohájska 10

917 01 Trnava

alebo osobne počas úradných hodín do podateľne TTSK.

Po podaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bude vykonaná sociálna posudková činnosť. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby v rodinnom prostredí, a ak to nie je možné v prostredí, v ktorom sa zdržiava.

Odbor sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je sociálny posudok a zdravotný posudok. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t.j. TTSK, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

Fyzická osoba, ktorá vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí TTSK.

V prípade, že v zariadení, ktoré si fyzická osoba vybrala nie je voľné miesto, môže byť na základe jej súhlasu zaevidovaná v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v konkrétnom zariadení.

V prípade záujmu fyzickej osoby o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa žiadosť podáva na príslušný obecný úrad resp. mestský úrad na odbor sociálnych vecí, ktorý vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Súvisiace dokumenty

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 228 kB)
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PDF, 206 kB)
Prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka (PDF, 162 kB)
Potvrdenie v prípade neschopnosti žiadateľa podpísať sa (PDF, 187 kB)