STRAVOVANIE

Prijímateľom sociálnych služieb, umiestneným v DD a DSS pre dospelých v Seredi, je poskytované celodenné stravovanie v zmysle platných predpisov, v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.

V DD a DSS pre dospelých v Seredi zabezpečujeme stravu:

• racionálnu,

• diabetickú,

• šetriacu.

Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

V prípade potreby, ak to zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb vyžaduje, strava sa podáva v upravenej forme (mixovaná).

Celodenným stravovaním sa rozumie:

• raňajky,

• desiata,

• obed,

• olovrant,

• večera,

• II. večera – pri diabetickej strave je zvýšená stravná jednotka o druhú večeru.

Pre mobilných prijímateľov sociálnej služby je strava podávaná v jedálni zariadenia. Imobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava podáva priamo pri lôžku. Jednotlivé oddelenia disponujú jedálenskými kútikmi, kde sa podáva strava ťažko imobilným prijímateľom sociálnych služieb.

V zariadení dbáme na pestrosť a vyvážené zloženie stravy, pretože výživová hodnota, obsah minerálov a vitamínov sú dôležitými predpokladmi pre zdravie, vitálnosť a pohodu našich prijímateľov sociálnych služieb. Za kvalitu, kvantitu a zloženie podávanej stravy je zodpovedná vedúca kuchárka daného dňa.

Jedálny lístok pripravujú kuchárky na základe noriem, diét a pestrosti. Jedálny lístok musí byť schválený obvodným lekárom, hlavnou sestrou, riaditeľkou a samosprávou prijímateľov sociálnych služieb.

V prípade dotazov a výhrad majú prijímatelia sociálnych služieb možnosť vyjadriť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť slovne aj písomne v jedálni alebo na jednotlivých oddeleniach (variant pre ťažko imobilných prijímateľov sociálnych služieb). V jedálni aj na jednotlivých oddeleniach je kniha prianí a sťažností.

Stravovanie je dôležitou súčasťou kultúry, preto kladieme dôraz na prostredie jedální, čistotu, hygienické požiadavky a vybavenie.