VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom ekonomický úsek.

Verejné obstarávanie podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečujú určené osoby na verejné obstarávanie podľa internej smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb pre DD a DSS pre dospelých v Seredi.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi
Adresa: Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď
IČO: 30996678
DIČ: 2021018373
IBAN: SK 31 8180 0000 0070 0049 1366
Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Floriánová
Web stránka: www.ddadsssered.sk
Email: domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk
Tel. č.: 031/789 49 33

Kontakt:
Mgr. Milada Floriánová
Tel: 031/789 49 33
Email: florianova.milada@zupa-tt.sk