Názov projektu: PLUS PRE KVALITU ŽIVOTA PRE SENIOROV S CEZHRANIČNOU SPOLUPRÁCOU

Doba realizácie: 01.04.2022 – 31.03.2023

Projekt je financovaný z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je skvalitnenie starostlivosti a života klientov DSS.

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o kultúrnych odlišnostiach, na vytvorenie tradícií posilňujúcich väzby medzi regiónmi v rámci cezhraničnej spolupráce žiadateľa a partnera ako jedným z nástrojov inklúzie, na rozvoj medziľudských vzťahov a duševnú pomoc pre klientov a rodinných príslušníkov po pandemickom izolovaní. Dôležitou súčasťou projektu je vzdelávanie inštruktorov sociálnej rehabilitácie a odborných zamestnancov oboch DSS formou 2 workshopov na území oboch strán a 8 online workshopov počas projektu s cezhraničnou spoluprácou. Online workshopy sú realizované po dobu trvania projektu pre zamestnancov aj klientov DSS. Súčasťou projektu bude 2-dňové kultúrno-športové podujatie „Deň Pohody“ v priestoroch DD a DSS pre dospelých v Seredi pre klientov a zamestnancov oboch DSS.

Pre zvolenú skupinu 40 zamestnancov z DSS Sereď a 15 zamestnancov z DSS Sokolnice bude najvyšším prínosom zvýšenie teoretických a praktických znalostí a skúseností počas workshopov a online workshopov. To prinesie pre obe strany kvalitnejšiu starostlivosť o klientov oboch DSS, adekvátne používanie kompenzačných pomôcok (transportného lehátka), výmenu skúseností, zručností a vytvorenie nových vzťahov medzi zamestnancami a klientmi oboch DSS.

Na základe projektu boli s cieľom skvalitnenia starostlivosti a života klientov DSS zakúpené:

  • vonkajšie záhradné sedenie (5 setov + 5 slnečníkov) pre klientov DD a DSS pre dospelých v Seredi za účelom dlhodobého využitia pre relax a návštevy rodinných príslušníkov;
  • 3 vyvýšené záhony pre dlhodobé pestovanie zeleniny a byliniek zamerané na rozvoj motoriky klientov;
  • tlačiareň, interaktívna tabuľa s držiakom, ktorá bude dlhodobo využívaná na vzdelávanie zamestnancov a klientov oboch DSS prostredníctvom realizácie workshopov a online workshopov v dlhodobej cezhraničnej spolupráci počas projektu i po jeho skončení;
  • transportné lehátko pre ležiacich klientov za účelom využitia počas 2 dňovej akcie, workshopu a zároveň dlhodobého využitia;
  • športové pomôcky a pomôcky pre tvorivé dielne.

Celkové náklady:
21 460,39 €

Výška príspevku EFFR:
18 241,33 €

Výška príspevku ŠR SR:
2 146,03 €

Konečný užívateľ:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi