Cenník

Cenník poskytovaných služieb

Spôsob určenia úhrady za poskytované sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Seredi
Výška ceny úhrady za poskytované sociálne služby je určená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN TTSK č. 30/2014.

Cena za stravovanie
Určuje sa podľa druhu stravy a podľa počtu odobratých jedál. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diabetickej strave sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a tri vedľajšie jedlá.

3,62 € / deň    racionálna strava
3,62 € / deň    šetriaca strava
3,62 € / deň    kašovitá strava
4,26 € / deň    diabetická strava

Cena za ubytovanie
Závisí od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a od počtu klientov na izbe.

Cena za jednolôžkovú izbu / deň 1,81
Cena za dvojlôžkovú izbu na jedného klienta / deň 1,39
Cena za trojlôžkovú izbu na jedného klienta / deň 1,36 €

Cena za upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

cena za služby: 0,17 € / deň
Klientovi sa poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti 1x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní, bežná údržba osobnej bielizne podľa potreby.

Cena za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Stupeň odkázanosti IV. - 1,40 € / deň
Stupeň odkázanosti V. – 1,86 € / deň
Stupeň odkázanosti VI. – 2,33 € / deň

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.

Výška mesačnej úhrady za pobyt sa pohybuje v rozmedzí od 200 € do 265 €.

Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať a utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zvyšujú kvalitu života v zariadení. Platby sú upravené samostatnou zmluvou medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby. Medzi tieto činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča. Platba za používanie vlastného elektrospotrebiča je v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 čl.7.

Mesačné poplatky za používanie vlastného elektrospotrebiča:

 1. 1,00 € za užívanie vlastného TV prijímača
 2. 2,32 € za užívanie vlastnej chladničky
 3. 1,00 € € za užívanie vlastnej žehličky
 4. 1,00 € za užívanie vlastnej mikrovlnnej rúry
 5. 1,00 € za užívanie vlastnej rýchlovarnej kanvice
 6. 1,00 € za užívanie vlastného rádiomagnetofónu / CD alebo DVD prehrávača/
 7. 1,00 € za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón
 8. 1,00 € za užívanie vlastného osobného počítača alebo netebooku
 9. 2,00 € za užívanie vlastného prenosného ventilátora
 10. 2,00 € za užívanie vlastného prenosného ohrievača
 11. 2,00 € za užívanie vlastnej klimatizačnej jednotky
 12. 5,00 € za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka /nabíjanie batérie/
 13.  0,50 € za užívanie každého iného elektrospotrebiča.