OŠETROVATEĽSTVO

Ošetrovateľský a opatrovateľský úsek zabezpečuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom odborného ošetrovateľského a opatrovateľského tímu zdravotných sestier a opatrovateliek.
Lekársku starostlivosť zastrešuje obvodný lekár, ktorý poskytuje svoje služby podľa potreby v ambulancii, napr. preventívne prehliadky, a pri návšteve zariadenia vykonáva vizitu u ležiacich klientov v pravidelných intervaloch.
Každý týždeň v pondelok navštevuje zariadenie ambulantný psychiater, ktorý taktiež vykonáva vizitu na izbách klientov. Pri akejkoľvek zmene stavu klienta je lekár hneď informovaný telefonicky hlavnou sestrou zariadenia.

Špecializované zariadenie disponuje tridsiatimi lôžkami. Tu sú umiestnení klienti so širokým spektrom psychických porúch.

Zariadenie taktiež navštevuje chirurg v týždňových intervaloch.

Služby iných špecialistov využívajú klienti v odborných ambulanciách na PK Sereď a taktiež podľa potreby v iných zdravotníckych zariadeniach.

Pri každom odbornom vyšetrení klienta mimo zariadenia je zabezpečený jeho odborný sprievod.

Liečebnú a ošetrovateľskú rehabilitáciu zabezpečuje fyzioterapeut. Zameriava sa hlavne na nácvik chôdze u klientov po NCPM, prevencii vzniku kontratúr končatín, zlepšenie alebo udržanie sebestačnosti klienta na najvyššej možnej miere.

Starostlivosť odborného personálu je zameraná na starostlivosť o klientov hlavne v oblasti hygieny, stravovania, hydratácie, vyprázdňovania a taktiež v dôslednej prevencii dekubitov používaním kvalitných antidekubitných pomôcok a pravidelným polohovaním. Pri kontakte s klientami sa dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenie.

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy klienta, ale hlavne starostlivosť o jeho osobu ako celok. Je to holistický a vysoko humánny prístup ku klientovi, ktorý zabezpečuje uspokojovanie jeho bio – psycho – sociálnych a spirituálnych potrieb.

Všetci zamestnanci zariadenie podporujú prorodinný prístup v starostlivosti o klienta.