Názov projektu: ROZVOJ A VÝMENA SKÚSENOSTÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH PRI PRÁCI S KLIENTMI OBOCH DSS

Brožúra na stiahnutie
Manuál (SK)
Manuál (CZ)

Doba realizácie: 01.07.2022 – 31.12.2022

Projekt je financovaný z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je odborné vzdelávanie sociálnych zamestnancov, praktické cvičenia a výmena skúseností a zručností za účelom skvalitňovania sociálnych služieb, zvýšenia starostlivosti a zlepšenia života klientov oboch DSS.

Projekt je zameraný na vzdelávanie sociálnych pracovníkov a odborných zamestnancov oboch DSS formou dvoch 3-dňových teambuildingov na území oboch strán pod vedením odborného zamestnanca lektora/metodika, ktorý vypracuje odborné materiály venované téme o kompenzačných pomôckach s praktickými cvičeniami. Prvý teambuilding konajúci sa na území SR bude zameraný na skvalitnenie sociálnej práce s imobilnými klientmi (zakúpenie kompenzačných pomôcok pre imobilných klientov + praktické cvičenia s imobilnými klientmi). Druhý teambuilding bude na území ČR, za účelom vzdelávania v oblasti agresívneho správania klientov trpiacich demenciou a za účelom zníženia rizika sociálnej izolácie. Ďalším cieľom projektu je rozvoj spolupráce medzi zamestnancami za účelom skvalitnenia sociálnych, ošetrovateľských a zdravotných služieb oboch DSS.

Pre zvolenú skupinu 8 sociálnych pracovníkov z DSS Sereď a 6 sociálnych pracovníkov z DSS Sokolnice bude najvyšším prínosom zvýšenie teoretických a praktických znalostí, výmena skúseností a zručností, odborné vzdelávanie pod vedením lektora/metodika. To prinesie pre obe strany kvalitnejšiu starostlivosť o klientov oboch DSS, adekvátne používanie kompenzačných pomôcok a výmenu skúseností ohľadom práce s imobilnými klientami a klientami trpiacimi demenciou.

Na základe projektu boli s cieľom skvalitnenia starostlivosti a života klientov DSS zakúpené kompenzačné pomôcky:

  • sprchovací vozík pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o imobilných klientov, zlepšenie ich zdravotného stavu, zvýšenie komfortu a bezpečnosti pri práci s nimi a pravidelnú hygienu
  • kreslo Gavota a nepriepustné podložky potrebné pri práci s imobilnými klientami na využitie v exteriéri.

Link na web HCP :  https://www.domovsokolnice.cz/partnersky-domov-sk/

Názov:
Rozvoj a výmena skúseností v sociálnych službách pri práci s klientmi oboch DSS

Operačný program:
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód malého projektu:
SK/FMP/11b/10/013

Hlavný cezhraničný partner:
Domov pro seniory Sokolnice, p.o.

Obdobie realizácie:
01.07.2022 – 31.12.2022 

Celkové náklady:
16 158,20 €

Výška príspevku EFFR:
13 734,47 €

Výška príspevku ŠR SR:
1 615,82 €